วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

การสื่อสารและโทรคมนาคม

         การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) หมายถึง การติดต่อสื่อสารด้วยการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างตัวประมวลผล โดยผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทางที่ห่างกัน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ ตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบวิธีการที่กำหนดขึ้นในแต่ละอุปกรณ์
         เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หมายถึง การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เพื่อขยายขีดความสามารถที่มีจำกัด ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือแบ่งปันทรัพยากรให้มีการใช้งานร่วมกัน
          โปรโตคอล (Protocol) หมายถึง ระเบียบวิธีการ มาตรฐาน หรือกฎเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างกันของเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ หรือ วิธีที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อการสื่อสารข้อมูล ซึ่งผู้ส่งข้อมูลจะต้องส่งข้อมูลในรูปแบบตามวิธีการสื่อสารที่ตกลงไว้กับผู้รับข้อมูล จึงจะสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้
           อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - DoD) ถูกก่อตั้งเมื่อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และได้ถูกพัฒนาเรื่อยมา
2. ชนิดของสัญญาญข้อมูล (Signal Types)
            1.สัญญาณอนาลอก (
Analog Signal) อยู่ในรูปของคลื่นที่มีความต่อเนื่อง
            2.สัญญาณดิจิตอล (
Digital Signal) หรือสัญญาณพัลซ์ (Pulse Signal) มีระดับสัญญาณเพียง ระดับ คือสูงกับต่ำ
3. องค์ประกอบของการสื่อสาร
             1.ผู้ส่งข้อมูล (
Sender)
             2.ผู้รับข้อมูล (
Receiver)
             3.ข้อมูล (Data)
             4.สื่อนำข้อมูล (
Medium)
             5.โปรโตคอล (
Protocol)
4. ประเภทของเครือข่าย
              1.PAN (Personal Area Network)
              2.LAN (Local Area Network)
              3.MAN (Metropolitan Area Network)
              4.WAN (Wide Area Network)
http://www.thaiall.com/mis/img/network_sitet.jpg5. รูปแบบเครือข่าย (Topology)
             1.แบบดาว (
Star Topology)
             2.แบบบัส (
Bus Topology)
             3.แบบวงแหวน (
Ring Topology)
             4.แบบตาข่าย (
Mesh Topology)
             5.แบบไร้สาย (
Wireless Topology)
6. อุปกรณ์เครือข่าย (Network Equipment)
             1.ฮับ (
Hub)
             2.สวิตต์ (
Switch)
             3.อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (
Repeater)
             4.บริดจ์ (
Bridge)
             5.เราเตอร์ (Router)
7. ประเภทของสื่อกลาง (Media Types)
               1.แบบใช้สาย ได้แก่ แบบสายเกลียวคู่ (
Twisted-pair wires) และ แบบสายเคเบิลร่วมแกน (Coaxial cable) และแบบสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber optic)
               2.แบบไร้สาย ได้แก่ คลื่นไมโครเวฟ (
Microwave) คลื่นวิทยุ (Radio Wave) และแสงอินฟราเรด (Infrared)
8. แบบของการส่งข้อมูล (Data Transfer Types)
                1.สัญญาณไม่สัมพันธ์กัน หรือ สัญญาณแบบไม่ประสานจังหวะ (
Asynchronously) อักขระแต่ละตัวถูกส่งเพียงแค่ 1 ครั้ง โดยมีบิตเริ่มต้น (Start bit) และบิตสิ้นสุด (Stop bit)
                2.สัญญาณสัมพันธ์กัน หรือ สัญญาณแบบประสานจังหวะ (
Synchronously) ส่งข้อมูลเป็นบล๊อก ข้อมูลเป็นชนิดที่เกิดขึ้นทันที มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน (Redundancy check) แต่ตรวจด้วยการเพิ่ม bit ต่อท้าย มีไว้เพื่อตรวจความถูกต้อง เรียกว่า parity check เป็นการตรวจว่าผลรวมข้อมูลเป็นเลขคู่ หรือคี่
9. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
                   1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (
Centralized Computer Network)
                   2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายศูนย์ (
Decentralized Computer Network)
10. ความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ต
                   1.อินเทอร์เน็ต (
Internet) คือ เครือข่ายสาธารณะ
                   2.อินทราเน็ต (
Intranet) คือ เครือข่ายในองค์กร
                   3.เอ็กทราเน็ต (
Extranet) คือ เครือข่ายระหว่างองค์กร
11. ทิศทางการส่งข้อมูล (Direction of Data Sending)
                  1.การส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (
Simplex Transmission)
                  2.การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน (
Half-Duplex Transmission)
                  3.การส่งข้อมูลแบบสองทิศทางพร้อมกัน (
Full-Duplex Transmission)
12. โมเด็ม (Modem)
                  1.มอดูเลเตอร์ (
Modulator) แปลงดิจิทอลเป็นอนาล็อกในการส่งสัญญาณระยะไกล
                  2.ดีมอดูเลเตอร์ (
Demodulator) แปลงจากอนาล็อกกลับมาเป็นดิจิทอล
13. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
                  1.แบบมีสาย (
Physical Wire) 
สายทวิสเตดแพร์ (Twisted-pair wire) สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

                  2.แบบไร้สาย (
Wireless) 
ดาวเทียม (Sattellite) อินฟราเรด (Infrared) คลื่นวิทยุ (Radio) และเซลลูลาร์ (Cellular)
14. โปรโตคอล (Protocol)
                  1.TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
                  2.HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
                  3.FTP (File Transfer Protocol)
                  4.SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
                  5.POP3 (Post Office Protocol 3)
15. โมเดลการเชื่อมต่อ (OSI = Open System Interconnection Model)
                  1.Physical Layer
                  2.Data Link Layer
                  3.Network Layer
                  4.Transport Layer
                  5.Session Layer
                  6.Presentation Layer
                  7.Application Layer

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น